ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อีเมลล์. [email protected]/[email protected]
เบอร์โทร. 042-663001
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Khambok Subdistrict Administration Organization
การบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน สืบสานประเพณีผู้ไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด ก้าวไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลคำบกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 46 อัตรา

ระยะเวลาเปิดรับ 21 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2566

กรมธนารักษ์  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 46 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2566


ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
(1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
(2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
(3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
(4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
(5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
(6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
(7) สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
(8) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
(11) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ
(12) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
(13) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


5. มัณฑนากร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
 (1) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือ
 (2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. วิศวกรสำรวจ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
(2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
(1) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
(2) สาขาวิชาการบัญชี หรือ
(3) สาขาวิชาการตลาด หรือ
(4) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
(5) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ
(6) สาขาวิชาเลขานุการ หรือ
(7) สาขาวิชาการขาย หรือ
(8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

10. นายช่างสำรวจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
(1) สาขาวิชาโยธา หรือ
(2) สาขาวิชาสํารวจ หรือ
(3) สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ

11. พนักงานขับรถยน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย (ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ปิดรับสมัคร)


12. นายช่างโยธา
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
(1) สาขาวิชาโยธา หรือ
(2) สาขาวิชาสํารวจ หรือ
(3) สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ

13. นายช่างสำรวจ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
(1) สาขาวิชาโยธา หรือ
(2) สาขาวิชาสํารวจ หรือ
(3) สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
ถึงวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือเว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.comรายละเอียดเพิ่มเติม
 - ไฟล์ประกาศรับสมัคร 1
 - ไฟล์ประกาศรับสมัคร 2